Vista panoramica ciutat de Barcelona
 

Residents AREA

Què és un resident?

De forma resumida, podem dir que un resident és aquella persona que està empadronada dins una zona de resident de l'Àrea Verda de Barcelona, que té un vehicle al seu nom o n'és el conductor habitual i que paga l'impost de vehicles de tracció mecànica a Barcelona.

Quin tipus d'estacionament pot fer un resident?

Un resident pot estacionar a la seva zona de resident, prèvia obtenció del tiquet al parquímetre mitjançant la targeta d'Àrea Verda o a través de l'app ONaparcar residents. L'Ordenança fiscal regula quina tarifa se li aplicarà (gratuïta o tarifa completa). Podrà tenir el vehicle estacionat en un mateix lloc sense moure'l un màxim de vuit dies, d'acord amb les ordenances vigents, amb independència del tipus de tiquet que hagi obtingut (diari, setmanal o trimestral).
També podrà estacionar en altres zones verdes i blaves de la ciutat, prèvia obtenció del tiquet de rotació corresponent al parquímetre. En aquest cas no ha d'introduir la seva targeta de resident, ja que no li serveix.

On puc estacionar gratuïtament?

Es pot estacionar gratuïtament, i sense obtenir cap tiquet, fora d'horari de regulació, és a dir, de 20.00 a 8.00 tots els dies laborables de dilluns a divendres. Els dissabtes, diumenges i festius caldrà consultar prèviament la senyalització vertical. També es pot estacionar gratuïtament a les places de càrrega i descàrrega fora l'horari de regulació i a les places blaves tots els laborables de dilluns a divendres de 14.00 a 16.00, coincidint amb l'hora de dinar i l'horari de tancament de les botigues.

On no es pot estacionar mai?

A les zones identificades com a Àrea EXCLUSIVA Residents no s'hi pot estacionar mai. Són zones que, per les seves característiques, són d'ús exclusiu per als residents tots els dies de l'any. Cal consultar sempre la senyalització vertical.

Vull anar

Mogui's pel plànol per veure la distribució de les places a la ciutat: blaves, verdes, exclusives per a residents i parquímetres.

Qui té la consideració de resident a efectes de l'Àrea Verda?

Veure els requisits per ser resident (Ordenança 3.12)

Requisits per ser resident

Són residents d'Àrea Verda les persones físiques que estiguin empadronades dins les zones regulades i que disposin d'un vehicle de més de dues rodes d'un màxim de nou places que no superi els 6 metres de longitud i els 3.500 kg de PMA.

Infografia de cotxe amb indicador de sis metres de longitud
Infogragia de vehicle pes màxim de 3.500 kg
Infografia de vehicle amb màxim de 9 persones

Qui pot sol·licitar la targeta d'Àrea Verda?

Cal complir algun dels requisits següents:
Ser titular o conductor principal d'un vehicle donat d'alta de l'IVTM (impost sobre vehicles de tracció mecànica) a la ciutat de Barcelona, sempre que consti com a tal a l'assegurança del vehicle.
Ser el conductor principal d'un vehicle d'empresa o que mantingui un contracte mercantil de prestació de serveis, en cas de ser autònom.
Ser el conductor principal d'un vehicle en règim de rènting, lísing o lloguer estable superior a tres mesos, ja sigui a nom seu o a nom de l'empresa per a la qual treballa o amb la qual manté un contracte mercantil de prestació de serveis, en cas de ser autònom.

Per què serveix la targeta

La targeta serveix per estacionar com a resident a les places d'Àrea Verda de la seva zona de resident, previ pagament de la tarifa corresponent a través dels mitjans habilitats per fer-ho (app ONaparcar residents, web o parquímetre).
La targeta d'Àrea Verda és imprescindible per obtenir el tiquet de resident, que emet el parquímetre i que és l'únic element que cal posar al vehicle. Al tiquet de resident consten la matrícula del vehicle i també la zona de resident corresponent. El tiquet l'identifica com a resident de la seva zona i cal col·locar-lo en un lloc ben visible a l'interior del vidre davanter del vehicle.

IMPORTANT

  • La targeta és imprescindible per operar i estacionar a la seva zona d'Àrea Verda. Cal que la tingui sempre a mà si sap que la pot necessitar o si és un usuari habitual del servei.
  • Guardi-la encara que ara no la utilitzi. La targeta li permetrà obtenir tiquets mentre conservi els drets d'estacionament a l'Àrea Verda.
  • A finals de desembre, pot consultar en aquest web la tarifa de resident que li pertoca per a l'any vinent.
  • La informació sobre la nova operativa per extreure un tiquet diari o setmanal es pot consultar descarregant el document pdf amb les instruccions. Li recordem que durant les primeres quinzenes dels trimestres (de l'1 al 15 dels mesos de gener, abril, juliol i octubre), coincidint amb el pagament trimestral, a la pantalla es visualitzarà l'opció F2:TRIMES, que només haurà de seleccionar si vol realitzar un pagament trimestral.
  • Si disposa de dos o més vehicles, a l'hora d'obtenir un tiquet del parquímetre haurà de triar la matrícula corresponent (símbol +). Comprovi que la seva matrícula quedi registrada al tiquet i que es llegeixi correctament.
  • Col·loqui el tiquet dins el seu vehicle en un lloc clarament visible des de l'exterior. No cal posar-hi cap altra identificació. El tiquet amb la matrícula i la zona ja l'identifica com a resident de l'Àrea Verda.
  • Recordi que pot tenir el seu vehicle estacionat al mateix lloc un màxim de vuit dies.
  • En cas de pèrdua o robatori de la targeta, contacti amb l'Àrea Verda.
  • La targeta porta incorporats tots els seus vehicles autoritzats i la tarifa aplicable.
  • Cal comunicar qualsevol canvi de dades de la targeta, altes i baixes de vehicles, canvis de domicili, etc. Només així podrà operar en les noves condicions. La majoria de tràmits es poden fer còmodament en qualsevol moment a través de l'oficina virtual de l'Ajuntament de Barcelona.

Tarifa aplicable

D'acord amb que allò que regula l'Ordenança fiscal 3.12 vigent, se li aplicarà la tarifa normal o la gratuïta segons si té multes o no l'últim any.
Les condicions que regulen la tarifa aplicable estan regulades a l'Ordenança fiscal 3.12, article 4, punt 3:
"Els obligats al pagament de la taxa amb condició de resident que no han estat sancionats per cap de les infraccions establertes a l'ordenança de circulació de vianants i de vehicles, a la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial i al reglament general de circulació se'ls aplicarà la tarifa de zero euros exclusivament per a la seva zona autoritzada d'estacionament. A aquests efectes, el mes d'octubre de cada any, es comprovarà que en els 12 mesos anteriors no existeixen sancions fermes per les infraccions esmentades respecte als vehicles autoritzats per l'estacionament segons la corresponent targeta de resident."
És també condició indispensable haver estat resident de l'Àrea Verda durant el mateix període de temps. Accedeixi per veure la tarifa que li correspon.

On puc fer els tràmits de resident?

Web 24 hores a través de l'apartat Tràmits d'aquest web

Telèfon 010

Oficina de l'Àrea Verda (OAV)
C. Calàbria, 66, 08015 - Barcelona
Horari: de dilluns a divendres, de 8:00 a 20:00