Condicions d'ús areaDUM

Avís final app areaDUM

 

Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (en endavant, “B:SM”), és el proveïdor de l’aplicació per a l’àrea de distribució urbana de mercaderies (en endavant, “AreaDUM” o “Servei”). 

L’ús de l’aplicació mòbil només és per aquelles zones identificades amb els senyals verticals com a AreaDUM, tant per a telèfons Smartphone com per a la resta de dispositius mòbils.

Capítol I.- Dispositius Smartphone 

I.1) Accés al servei
I.2) Alta servei
I.3) Ús de l’Aplicació Mòbil. Estacionament
I.4) Condicions d’estacionament del Servei
 

Capítol II.- Dispositius mòbils diferents a Smartphone

II.1) Accés al servei
II.2) Alta servei
II.3) Ús de l’Aplicació Mòbil. Estacionament
II.4) Condicions d’estacionament del Servei 

I.1. Accés al servei

    I.1.1. El Servei equivalent al mètode del disc horari, basat en dispositius mòbils de tipus Smartphone que disposin d’una connexió de dades a Internet i sistema GPS. Aquest Servei gratuït permet a l’Usuari controlar el temps de l’estacionament del vehicle en les àrees DUM mitjançant el denominat Mètode Start & Stop i sense necessitat d’utilitzar un comprovant en paper ( disc horari).

    I.1.2. Aquest sistema substitueix al mètode del disc horari. 

    I.1.3. El Servei requereix l’ús de dispositius compatibles, la instal·lació de programes de software específics i accés a Internet (subjecte a les tarifes de connexió que pugui aplicar el seu proveïdor sobre les que B:SM no es responsabilitza de cap manera). L’ús adequat del Servei pot requerir l’obtenció d’actualitzacions de software, per la qual cosa B:SM pot requerir instal·lar i utilitzar sempre l’última versió de l’Aplicació Mòbil.

    I.1.4. Per poder accedir al servei és imprescindible DONAR-SE D’ALTA i OBRIR UN COMPTE DEL SERVEI. L’usuari haurà d’acceptar, de forma explícita, les condicions d’ús, la política de privacitat del servei.

I.2. Alta servei

    I.2.1. Per donar-se d’alta al Servei com a Usuari Administrador, l’Usuari haurà de proporcionar totes les dades de contacte que es sol·licitin, incloent la identificació personal (NIF) o social (CIF), el nom complet i, si s’escau, la raó social, una adreça de correu electrònic pròpia i vàlida, tipus de vehicle, la matrícula d’un primer Vehicle Autoritzat i un número de telèfon mòbil.

    I.2.2. El propietari del compte pot triar entre dos tipus de registre: (i) compte Unipersonal, (ii) compte de Flota d’Empreses. El Compte Unipersonal permet fer l’estacionaments amb un únic vehicle alhora. El Compte de Flota d’Empreses permet que diversos usuaris alhora puguin fer l’ estacionaments. No obstant, cada usuari només podrà fer l’estacionament d’un vehicle alhora.

    I.2.3. Per donar-se d’alta del servei l’usuari Administrador haurà d’omplir correctament el formulari, l’Usuari Administrador haurà d’activar el seu Compte Unipersonal o de Flota d’Empresa mitjançant l’accés a la pàgina de confirmació que apareixerà enllaçada al correu electrònic que B:SM li enviarà a l’adreça de correu electrònic registrada durant el procediment d’alta. Si l’Usuari Administrador no accedeix a aquest enllaç, el seu Compte Unipersonal o de Flota d’Empresa no s’activarà, ja que no es podrà verificar l’adreça electrònica proporcionada i aquesta serà considerarà com a incorrecta.

    I.2.4. L’Usuari Administrador d’un Compte de Flota d’Empresa és el responsable d’introduir l’adreça de correu electrònic i de modificar o eliminar les dades identificatives (nom o àlies), i les restriccions (vehicles, condicions d’estacionament, etc.) dels Usuaris Mòbils.

    I.2.5. L’Usuari Administrador del Compte de Flota d’Empresa podrà fer ús de la zona usuari al Lloc Web per crear Usuaris Mòbils addicionals al seu Compte de Flota d’Empresa, subjecte al procediment que es preveu a continuació:

L’Usuari Administrador facilitarà a BSM el correu electrònic dels potencials usuaris i BSM enviarà als potencials usuaris un enllaç mitjançant el qual l’usuari haurà de donar-se d’alta del servei facilitant els seu NIF, contrasenya i acceptant les condicions d’ús del servei i la política de privacitat.

I.3. Ús de l’Aplicació Mòbil. Estacionament

    I.3.1. Per utilitzar el Servei, els Usuaris del Sistema hauran de descarregar i configurar l’Aplicació Mòbil i iniciar sessió amb les seves Dades d’Accés de l’Aplicació Mòbil, vàlid i actiu d’un compte vigent.

    I.3.2. L’Usuari podrà configurar la recepció de notificacions i avisos relacionats amb l’estacionament en curs mitjançant l’Aplicació Mòbil.

    I.3.3. Aquests avisos, tot i estar configurats, poden no ser rebuts pels Usuaris Mòbils per causes no imputables a B:SM (com ara, per falta de connectivitat, de suficient bateria, etc.

    I.3.4. L’Usuari del Servei pot obtenir un tiquet digital mitjançant l’aplicació mòbil, prèvia descarrega i configuració de la pròpia aplicació en un dispositiu compatible.

    I.3.5. Els drets i deures del tiquet digital (sense paper) són iguals als que s’obtenen amb el disc horari, essent el comprovant l’ start/stop.

    I.3.6. L’Usuari del Servei només pot obtenir mitjançant aquesta aplicació un tiquets digitals vàlids per estacionar en l’AreaDUM.

    I.3.7. El localitzador GPS del dispositiu ha d’estar activat en les operacions de Start.

    I.3.8. La descàrrega, registre,ús i manteniment de l’Aplicació Mòbil és totalment gratuïta i es pot fer a través del Lloc Web. B:SM es reserva la possibilitat, prèvia notificació, de modificar aquestes condicions econòmiques en qualsevol moment.

I.4. Condicions d’estacionament del Servei

    I.4.1. Per fer iniciar l’ús del servei, l’usuari s’haurà de situar al costat del vehicle i sol·licitar l’inici de l’estacionament. Al moment d’iniciar el servei d’estacionament l’aplicació farà ús del localitzador GPS, si aquest està desactivat l’usuari no podrà iniciar l’operació. Després haurà d’indicar el vehicle i el codi de la zona que el trobarà a la senyal vertical.

    I.4.2. El temps d’estacionament es calcularà amb el mode start/stop, de manera que l’Usuari haurà d’indicar tant el moment d’arribada, com el moment de sortida de la plaça d’estacionament mitjançant l’aplicació mòbil.

    I.4.3. Un Usuari Mòbil només pot tenir una operació d’estacionament simultània. No es permet que un mateix Usuari pugui tenir dues operacions d’estacionament simultànies, encara que sigui per vehicles o places diferents.

    I.4.4. Tot i que l’aplicació mòbil facilitarà i assistirà l’Usuari en la selecció de les condicions d’estacionament de la zona, l’usuari és el responsable últim de les condicions d’estacionament indicades la seva petició d’estacionament: codi de zona, condicions horàries, temps màxim, etc.

    I.4.5. Qualsevol error comés per l’usuari en les condicions de l’operació d’estacionament que indiqui podrà donar lloc a les sancions establertes en  la legislació vigent. El Tiquet digital equival a tots els efectes al disc horari en relació amb la possibilitat d’acreditar l’autorització per ocupar la plaça d’estacionament.

    I.4.6. El Tiquet digital no eximeix del compliment de les limitacions horàries de la plaça ocupada per l’Usuari del Servei. L’ús de l’estacionament havent vençut aquest temps previst o havent excedit el temps màxim permès poden ser sancionats de manera equivalent al que succeeix amb el disc horari. No es permet la concatenació d’estacionaments dins d’un mateix codi de zona.

    I.4.7. BSM pot rebutjar una petició d’estacionament per diverses raons que, en qualsevol cas, seran indicades a l’Usuari Mòbil. A títol d’exemple, per condicions d’estacionament, per fora de servei, etc...

    I.4.8. L’Usuari és responsable de verificar si la seva petició d’estacionament ha estat acceptada o rebutjada. En el cas que la petició sigui rebutjada l’usuari rebre un avís el seu terminal. La confirmació de l’acceptació de la petició es visualitzarà perquè s’iniciarà en l’aplicació el còmput del temps d’estacionament.

    I.4.9. La impossibilitat de veure informació o rebre avisos sobre el Tiquet digital en curs en l’aplicació mòbil, no eximeix de les obligacions envers la plaça d’estacionament regulat. Això inclou qualsevol causa o incidència tècnica aliena a Barcelona de Serveis Municipals, adduïble al propi dispositiu mòbil (estat, configuració, bateria, funcionament incorrecte del dispositiu, etc.) o bé als canals o operadors de telecomunicació.

    I.4.10. En el mode start/stop, per aturar el temps de l’estacionament en curs, l’Usuari s’ha de situar al costat de la plaça on hi té el vehicle i amb l’aplicació mòbil ha d’enviar una petició de fi d’estacionament de l’operació en curs. 

    I.4.11. L’Usuari és totalment responsable de mantenir en bon estat i amb bateria suficient el seu propi telèfon mòbil per garantir que podrà finalitzar els tiquets d’estacionament que ell mateix ha iniciat en mode start/stop. Si malgrat tot això succeís, l’usuari podria utilitzar qualsevol altre dispositiu mòbil compatible, descarregar l’aplicació mòbil de l’Àrea, iniciar la sessió i posteriorment indicar la fi de l’estacionament de l’operació en curs.

    I.4.12. Si l’Usuari no notifiques la fi d’un tiquet d’estacionament obert en mode start/stop, aquest es tancarà automàticament un cop superat el temps màxim.

    I.4.13. L’usuari rebrà un Tiquet en el seu mòbil en el qual s’indicarà l’hora d’inici i l’hora de finalització de l’estacionament i codi de zona.

    I.4.14. En cas de pèrdua o robatori del telèfon mòbil, l’Usuari Administrador del Compte haurà de notificar-ho al seu operador de telefonia i podrà realitzar l’operació des d’un altre terminal.

II.1. Accés al servei

    II.1.1. El Servei equivalent al mètode del disc horari, basat en dispositius mòbils diferents a tipus Smartphone. Aquest Servei gratuït permet a l’Usuari controlar el temps de l’estacionament del vehicle en les Ârees DUM mitjançant l’enviament d’un SMS al número 217010 indicant: DUM(espai)matricula(espai)codi de zona, i sense necessitat d’utilitzar un comprovant en paper ( disc horari).

    II.1.2. Aquest sistema substitueix al mètode del disc horari. 

    II.1.3. Per poder accedir al Servei és imprescindible donar-se d’alta i obrir un compte del Servei. L’usuari haurà d’acceptar, de forma explícita, les condicions d’ús i la política de privacitat del Servei.

II.2. Alta servei

    II.2.1. Per donar-se d’alta al Servei com a Usuari Administrador, l’Usuari haurà de proporcionar totes les dades de contacte que es sol·licitin, incloent la identificació personal (NIF) o social (CIF), el nom complet i, si s’escau, la raó social, una adreça de correu electrònic pròpia i vàlida, tipus de vehicle, la matrícula d’un primer Vehicle Autoritzat i un número de telèfon mòbil.

    II.2.2. El propietari del compte pot triar entre dos tipus de registre: (i) compte Unipersonal, (ii) compte de Flota d’Empreses. El Compte Unipersonal permet fer l’estacionaments amb un únic vehicle alhora. El Compte de Flota d’Empreses permet que diversos usuaris alhora puguin fer l’ estacionaments. No obstant, cada usuari només podrà fer l’estacionament d’un vehicle alhora.

    II.2.3. Per donar-se d’alta del servei l’usuari Administrador haurà d’omplir correctament el formulari, l’Usuari Administrador haurà d’activar el seu Compte Unipersonal o de Flota d’Empresa mitjançant l’accés a la pàgina de confirmació que apareixerà enllaçada al correu electrònic que B:SM li enviarà a l’adreça de correu electrònic registrada durant el procediment d’alta. Si l’Usuari Administrador no accedeix a aquest enllaç, el seu Compte Unipersonal o de Flota d’Empresa no s’activarà, ja que no es podrà verificar l’adreça electrònica proporcionada i aquesta serà considerarà com a incorrecta.

    II.2.4. L’Usuari Administrador d’un Compte de Flota d’Empresa és el responsable d’introduir l’adreça de correu electrònic i de modificar o eliminar les dades identificatives (nom o àlies), i les restriccions (vehicles, condicions d’estacionament, etc.) dels Usuaris Mòbils.

    II.2.5. L’Usuari Administrador del Compte de Flota d’Empresa podrà fer ús de la zona usuari al Lloc Web per crear Usuaris Mòbils addicionals al seu Compte de Flota d’Empresa, subjecte al procediment que es preveu a continuació.

    II.2.6. L’Usuari Administrador facilitarà a BSM el correu electrònic dels potencials usuaris i BSM enviarà als potencials usuaris un enllaç mitjançant el qual l’usuari haurà de donar-se d’alta del servei facilitant els seu NIF, contrasenya i acceptant les condicions d’ús del servei i la política de privacitat.

II.3. Ús de l’Aplicació Mòbil. Estacionament.

     II.3.1. Per utilitzar el Servei, els Usuaris del Sistema hauran d’enviar un SMS al telèfon 217010 indicant: DUM(espai)matricula(espai)codi de zona.

     II.3.2. L’Usuari rebrà un SMS de confirmació de la seva operació amb un Link que el conduirà a la política de privadesa i les condicions d’ús. L’adreça Web on es troben les condicions d’ús i la politica de privadesa es troba en el senyal vertical, l’Usuari abans de la seva primera operació haurà d’haver accedit per tal de conèixer-les i estar d’acord.

     II.3.3. L’Usuari en acabar l’estacionament no haurà d’enviar cap altra missatge.

     II.3.4. El tiquet digital és la confirmació de l’operació que rebrà l’Usuari després d’iniciar l’operació.

     II.3.5. Els drets i deures del tiquet digital (sense paper) són iguals als que s’obtenen amb el disc horari, essent el comprovant l’SMS.

     II.3.6. L’Usuari del Servei només pot obtenir mitjançant l’enviament de l’SMS un tiquet digital vàlid per estacionar en l’AreaDUM.

     II.3.7. El cost de l’SMS és de quinze cèntims d’euro (o,15 €) (petició i resposta).

II.4. Condicions d’estacionament del Servei

    II.4.1. El temps d’estacionament es calcularà a partir de la recepció a BSM del SMS enviat per l’Usuari.

    II.4.2. Un Usuari Mòbil només pot tenir una operació d’estacionament simultània. No es permet que un mateix Usuari pugui tenir dues operacions d’estacionament simultànies, encara que sigui per vehicles o places diferents.

    II.4.3. L’usuari és el responsable últim de les condicions d’estacionament indicades la seva petició d’estacionament: codi de zona, condicions horàries, temps màxim, etc.

    II.4.4. Qualsevol error comés per l’usuari en les condicions de l’operació d’estacionament que indiqui podrà donar lloc a les sancions establertes en  la legislació vigent. El Tiquet digital equival a tots els efectes al disc horari en relació amb la possibilitat d’acreditar l’autorització per ocupar la plaça d’estacionament.

    II.4.5. El Tiquet digital no eximeix del compliment de les limitacions horàries de la plaça ocupada per l’Usuari del Servei. L’ús de l’estacionament havent vençut aquest temps previst o havent excedit el temps màxim permès poden ser sancionats de manera equivalent al que succeeix amb el disc horari. No es permet la concatenació d’estacionaments dins d’un mateix codi de zona.

    II.4.6. BSM pot rebutjar una petició d’estacionament per diverses raons que, en qualsevol cas, seran indicades a l’Usuari Mòbil. A títol d’exemple, per condicions d’estacionament, per fora de servei, etc...

    II.4.7. L’Usuari és responsable de verificar si la seva petició d’estacionament ha estat acceptada o rebutjada. En el cas que la petició sigui rebutjada l’usuari rebre un avís el seu terminal. La confirmació de l’acceptació de la petició es visualitzarà perquè s’iniciarà en l’aplicació el còmput del temps d’estacionament.