Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (en endavant, “B:SM”), és el proveïdor de l’aplicació per l’àrea de distribució urbana de mercaderies (en endavant, “AreaDUM” o “Servei”).

L’ús de l’aplicació mòbil només és per aquelles zones identificades amb les senyals verticals com AreaDUM, tant per telèfons Smartphone com per a la resta de dispositius mòbils.

Capítol I.- Dispositius Smartphone

I.1) Accés al servei estacionament
I.2) Accés al servei predictiu
I.3) Alta servei
I.4) Ús de l’Aplicació Mòbil. Servei Estacionament
I.5) Ús de l’Aplicació Mòbil. Servei Predictiu
I.6) Condicions del Servei d’estacionament
I.7) Condicions del Servei predictiu

Capítol II.- Dispositius mòbils diferents de Smartphone

II.1) Accés al servei d’estacionament
II.2) Alta servei
II.3) Ús de l’Aplicació Mòbil. Estacionament
II.4) Condicions d’estacionament del Servei

I.1. Accés al servei estacionament

   I.1.1. El Servei d’estacionament és equivalent al mètode del disc horari basat en dispositius mòbils de tipus Smartphone que disposin d’una connexió de dades a Internet i sistema GPS. Aquest Servei gratuït permet a l’Usuari controlar el temps d’estacionament del vehicle en les àrees DUM mitjançant el denominat Mètode Start & Stop i sense necessitat d’utilitzar un comprovant en paper (disc horari).

   I.1.2. Aquest sistema substitueix el mètode del disc horari.

   I.1.3. El Servei requereix l’ús de dispositius compatibles, la instal•lació de programes de software específics i accés a Internet (subjecte a les tarifes de connexió que pugui aplicar el seu proveïdor i de les que B:SM no es responsabilitza de cap manera). L’ús adequat del Servei pot requerir l’obtenció d’actualitzacions de software, per tant B:SM pot requerir instal•lar i utilitzar sempre la última versió de l’Aplicació Mòbil.

   I.1.4. Per poder accedir al servei de registre de l’estacionament és imprescindible DONAR-SE D’ALTA i OBRIR UN COMPTE DEL SERVEI. L’usuari haurà d’acceptar, de forma explícita, les condicions d’ús i la política de privacitat del servei.

I.2. Accés al servei predictiu

   I.2.1. El Servi d’ús predictiu d’estacionament requereix de dispositius mòbils de tipus Smartphone que disposin d’una connexió de dades a Internet, sistema GPS i accés a acceleròmetre. Així mateix el Servei d’ús predictiu requereix l’accés a dades proporcionades pel dispositiu de l’usuari què, en qualsevol cas, son emmagatzemats de forma segura i anònima i només utilitzats per a tal fi.

   I.2.2. El Servei requereix l’ús de dispositius compatibles, la instal•lació de programes de software específics i accés a Internet (subjecte a les tarifes de connexió que pugui aplicar el seu proveïdor i de les que B:SM no es responsabilitza de cap manera). L’ús adequat del Servei pot requerir l’obtenció d’actualitzacions de software, i degut a això, B:SM pot requerir instal•lar i utilitzar sempre la última versió de l’Aplicació Mòbil.

   I.2.3. En el cas d’ús únicament de consulta de la predicció, no requereix donar-se d’alta prèviament.

   I.2.4. En qualsevol cas, si bé el model predictiu es realitza amb un conjunt d’informació totalment validada i ajustada a la realitat, el Servei ofereix prediccions únicament com informació. Per tant, B:SM no es fa responsable davant qualsevol incidència o discrepància vers la informació que pogués derivar-se del seu ús.

I.3. Alta del Servei

   I.3.1. Per donar-se d’alta en el Servei Estacionament com Usuari Administrador, l’Usuari haurà de proporcionar totes les dades de contacte que es sol•liciten, incloent-hi la identificació personal (NIF) o social (CIF), el nom complet i, en el seu cas, la raó social, una direcció de correu electrònic pròpia i vàlida, el tipus de vehicle, la matrícula d’un primer Vehicle Autoritzat i un número de telèfon mòbil.

   I.3.2. El propietari del compte pot escollir entre dos tipus de registre: (i) compte Unipersonal, o (ii) compte de Flota d’Empreses. El Compte Unipersonal permet estacionaments amb un únic vehicle a la vegada. El Compte de Flota d’Empreses permet que varis usuaris a la vegada puguin realitzar estacionaments. No obstant, cada usuari només podrà estacionar un vehicle cada vegada.

   I.3.3. Per donar-se d’alta del Servei d’Estacionament, l’Usuari Administrador haurà de completar correctament el formulari. L’Usuari Administrador haurà d’activar el seu Compte Unipersonal o de Flota d’Empreses accedint a la pàgina de confirmació que sortirà enllaçada en el correu electrònic que B:SM li enviarà a la direcció de correu electrònic registrat durant el procés d’alta. Si l’Usuari Administrador no accedeix a aquest enllaç, el seu Compte Unipersonal o de Flota d’Empreses no s’activarà, ja que no es podrà verificar l’adreça electrònica proporcionada i aquesta serà considerada incorrecte.

   I.3.4. L’Usuari Administrador d’un Compte de Flota d’Empreses és el responsable d’introduir l’ adreça de correu electrònic i de modificar o eliminar les dades identificadores (nom o àlies) i les i les restriccions (vehicles, condicions d’estacionament, etc.) dels Usuaris Mòbils.

   I.3.5. L’Usuari Administrador del Compte de Flota d’Empresa podrà fer us de la zona d’usuari en el lloc Web per crear Usuaris Mòbils addicionals en el seu Compte de Flota d’Empresa, subjecte al procediment previst a continuació: L’Usuari Administrador facilitarà a B:SM el correu electrònic dels potencials usuaris i B:SM enviarà als potencials usuaris un enllaç mitjançant el qual l’usuari haurà de donar-se d’alta del servei facilitant el seu NIF i contrasenya i acceptant les condicions d’ús del servei i la política de privacitat.

   I.3.6. L’alta en el servei implica l’accés al servei d’estacionament i predictiu.

I.4. Ús de l’Aplicació Mòbil. Servei Estacionament

   I.4.1. Per utilitzar el Servei, els Usuaris del Sistema hauran de descargar i configurar l’Aplicació Mòbil i iniciar la sessió amb les seves Dades d’Accés de l’Aplicació Mòbil, vàlides i actives d’un compte vigent.

   I.4.2. L’Usuari podrà configurar la recepció de notificacions i avisos relacionats amb l’estacionament en curs mitjançant l’Aplicació Mòbil.

   I.4.3. Aquests avisos, tot estar configurats, poden no ser rebuts pels Usuaris Mòbils per causes no imputables a B:SM (per exemple, per falta de connectivitat, bateria insuficient, etc.).

   I.4.4. L’Usuari del Servei pot obtenir un tiquet digital per mitjà de l’Aplicació Mòbil, prèvia descàrrega i configuració de la pròpia aplicació en un dispositiu compatible.

   I.4.5. Els drets i deures del tiquet digital (sense paper) son iguals als que s’obtenen amb el disc horari, sent el comprovant l’Start/stop.

   I.4.6. L’Usuari del Servei només pot obtenir per mitjà d’aquesta aplicació un tiquet digital vàlid per estacionar en l’AreaDUM.

   I.4.7. El localitzador GPS del dispositiu ha d’estar activat en les operacions d’Start.

   I.4.8. La descàrrega, registre, ús i manteniment de l’Aplicació Mòbil son totalment gratuïts i es poden realitzar per mitjà del lloc Web. S:SM es reserva la possibilitat, prèvia notificació, de modificar aquestes condicions econòmiques en qualsevol moment

I.5. Ús de l’Aplicació Mòbil. Servei Predictiu

   I.5.1. Per utilitzar el Servei, els Usuaris del Sistema hauran de descarregar i configurar l’Aplicació Mòbil sense ser necessari el registre en la mateixa.

   I.5.2. El localitzador GPS del dispositiu ha d’estar activat pel correcte ús del servei.

   I.5.3. La descàrrega, ús i manteniment de l’Aplicació Mòbil son totalment gratuïts i es poden realitzar mitjançant el Lloc Web. B:SM es reserva la possibilitat, prèvia notificació, de modificar aquestes condicions en qualsevol moment.

I.6. Condicions del Servei d’Estacionament

   I.6.1. Per iniciar l’ús del servei, l’usuari haurà de situar-se al costat del vehicle i sol•licitar l’inici de l’estacionament. En el moment d’iniciar el servei d’estacionament, l’aplicació farà ús del localitzador GPS; si aquest està desactivat, l’usuari no podrà iniciar l’operació. Després haurà d’indicar el vehicle i el codi de la zona que es troba en la senyal vertical.

   I.6.2. El temps d’estacionament es calcularà amb el mode start/stop, de manera que l’Usuari haurà d’indicar tant el moment de l’arribada com el moment de la seva sortida de la plaça d’estacionament mitjançant l’aplicació mòbil.

   I.6.3. Un Usuari Mòbil només pot tenir una operació d’estacionament activa. No es permet que un mateix Usuari pugui tenir més d’una operació d’estacionament simultànies, tot i que siguin per vehicles o places diferents.

   I.6.4. Tot i que l’aplicació mòbil facilitarà i assistirà a l’Usuari en la selecció de les condicions d’estacionament de la zona, l’usuari és el responsable últim de les condicions d’estacionament indicades en la seva petició d’estacionament: codi de zona, condicions horàries, temps màxim, etc.

   I.6.5. Qualsevol error comès per l’usuari en les condicions de l’operació d’estacionament que indiqui podrà donar a lloc les sancions establertes en la legislació vigent. El Tiquet digital equival a tots els efectes al disc horari en relació amb la possibilitat d’acreditar l’autorització per ocupar la plaça d’estacionament.

   I.6.6. El Tiquet digital no eximeix del compliment de les limitacions horàries de la plaça ocupada per l’Usuari del Servei. L’Ús de l’estacionament, havent consumit aquest temps previst o havent excedint el temps màxim permès, pot ser sancionat de manera equivalent al que succeeix amb el disc horari. No es permet la concatenació d’estacionaments dins d’un mateix codi de zona.

   I.6.7. B:SM pot rebutjar una petició d’estacionament per diferents motius què, en qualsevol cas, seran indicats a l’Usuari Mòbil. Com exemple, aquests poden ser per condicions d’estacionament, per estar fóra de servei, etc.

   I.6.8. L’Usuari és responsable de verificar si la seva petició d’estacionament ha estat acceptada o rebutjada. En el cas de què la petició sigui rebutjada, l’usuari rebrà un avís en el seu terminal. La confirmació de l’acceptació de la petició es visualitzarà perquè s’iniciarà en l’aplicació el còmput del temps d’estacionament.

   I.6.9. La impossibilitat de veure informació o rebre avisos sobre el Tiquet digital en curs en l’aplicació mòbil no eximeix de les obligacions vers la plaça d’estacionament regulat. Això inclou qualsevol causa o incidència tècnica aliena a Barcelona de Serveis Municipals, S.A., adduït al mateix dispositiu mòbil (estat, configuració, bateria, funcionament incorrecte del dispositiu, etc.) o bé als canals i operadors de telecomunicacions.

   I.6.10. En el mode start/stop, per aturar el temps d’estacionament en curs l’Usuari ha de situar-se al costat de la plaça en la què te el vehicle i, des de l’aplicació mòbil, ha d’enviar una petició de final d’estacionament de l’operativa en curs.

   I.6.11. L’Usuari és totalment responsable de mantenir en bon estat i amb bateria suficient el seu telèfon mòbil per garantir que podrà finalitzar els tiquets d’estacionament que un mateix ha iniciat en mode start/stop. Si, tot i això, res succeís, l’usuari podria utilitzar qualsevol altre dispositiu mòbil compatible, descarregar l’aplicació mòbil de l’AreaDUM en el nou dispositiu, iniciar la sessió i, posteriorment, indicar el final de l’estacionament de l’operació en curs.

   I.6.12. Si l’Usuari no notifiqués el final d’un tiquet d’estacionament obert en mode start/stop, aquest es tancarà automàticament un cop superat el temps màxim d’estacionament permès.

   I.6.13. L’usuari rebrà un Tiquet en el seu mòbil en el qual s’indicarà l’hora d’inici i l’hora de final de l’estacionament i codi de zona.

   I.6.14. En cas de pèrdua o robatori del telèfon mòbil, l’Usuari Administrador del Compte haurà de notificar al seu operador de telefonia i podrà realitzar l’operació des d’un altre terminal.

I.7. Condicions del Servei predictiu

   I.7.1. Per iniciar l’ús del servei, l’usuari haurà d’escollir on vol estacionar mitjançant un dels dos models que es preveuen en l’aplicació:
      • Mode conducció
      • Mode elecció lliure destí

   I.7.2. En el cas de mode conducció, automàticament es pot disposar de la predicció de l’ocupació. Aquest mode requereix per al seu funcionament disposar activat en tot moment el servei de GPS.

   I.7.3. En el cas del mode d’elecció lliure destí, l’usuari ha de seleccionar un punt de destí i una data i hora per poder rebre la informació sobre l’ocupació referent a aquella zona.

   I.7.4. Es poden realitzar el número de consultes que es considerin oportunes de forma continuada per part de l’usuari.

   I.7.5. Si bé el model predictiu es realitza amb un conjunt d’informació totalment validada i ajustada a la realitat, el servei es basa, com el seu nom indica, en prediccions no contrastades i per tant, B:SM no es fa responsable de qualsevol incidència que pogués derivar-se de l’ús del servei.

II.1. Accés al servei d’Estacionament

   II.1.1. El Servei és equivalent al mètode del disc horari, basat en dispositius mòbils diferents al tipus Smartphone. Aquest Servei gratuït permet a l’Usuari controlar el temps de l’estacionament del vehicle en les Àrees DUM per mitjà de l’enviament d’un SMS al número 217010 indicant: DUM(espai)matricula(espai)codi de zona, i sense necessitat d’utilitzar un comprovant en paper (disc horari).

   II.1.2. Aquest sistema substitueix al mètode del disc horari.

   II.1.3. Per poder accedir al Servei és imprescindible donar-se d’alta i obrir un compte del Servei. L’usuari haurà d’acceptar, de forma explícita, les condicions d’ús i la política de privacitat del Servei.

II.2. Alta servei

   II.2.1. Per donar-se d’alta en el Servei d’Estacionament com Usuari Administrador, l’Usuari haurà de proporcionar totes les dades de contacte que es sol•licitin, incloent-hi la identificació personal (NIF) o social (CIF), el nom complet i, en el seu cas, la raó social, una adreça de correu electrònic pròpia i vàlida, el tipus de vehicle, la matrícula d’un primer Vehicle Autoritzat i un número de telèfon mòbil.

   II.2.2. El propietari del compte pot escollir entre dos tipus de registre; (i) Compte Unipersonal, o (ii) Compte de Flota d’Empreses. El Compte Unipersonal permet fer estacionaments amb un únic vehicle a la vegada. El Compte de Flota d’Empreses permet que varis usuaris puguin fer estacionaments a la vegada. Tot i això, cada usuari només pot estacionar un vehicle a la vegada.

   II.2.3. Per donar-se d’alta al servei, l’Usuari Administrador haurà d’omplir correctament el formulari. L’Usuari Administrador haurà d’activar el seu Compte Unipersonal o de Flota d’Empresa accedint a la pàgina de confirmació que sortirà enllaçada al correu electrònic que B:SM li enviarà a la adreça de correu electrònic registrada durant el procediment d’alta. Si l’Usuari Administrador no accedís a aquest enllaç, el seu Compte Unipersonal o de Flota d’Empresa no s’activarà donat que no es podria verificar la adreça electrònica proporcionada i aquesta es considerarà incorrecte.

   II.2.4. L’Usuari Administrador d’un Compte de Flota d’Empresa és el responsable d’introduir l’adreça de correu electrònic i de modificar o eliminar les dades identificadores (nom o àlies), i les restriccions (vehicles, condicions d’estacionament, etc.) dels Usuaris Mòbils.

   II.2.5. L’Usuari Administrador del Compte de Flota d’Empresa podrà fer ús de la zona usuari en el Lloc Web per crear-ne Usuaris Mòbils addicionals al seu Compte de Flota d’Empresa, segons el procediment previst a continuació.

   II.2.6. L’Usuari Administrador facilitarà a B:SM el correu electrònic dels potencials usuaris i B:SM enviarà als potencials usuaris un enllaç per mitjà del qual l’usuari haurà donar-se d’alta del servei facilitant el seu NIF i contrasenya i acceptant les condicions d’ús del servei i la política de privacitat.

II.3. Ús de l’Aplicació Mòbil. Estacionament.

   II.3.1. Per utilitzar el Servei, els Usuaris del Sistema hauran d’enviar un SMS al telèfon 217010 indicant: DUM(espai)matrícula(espai)codi de zona.

   II.3.2. L’Usuari rebrà un SMS de confirmació de la seva operació amb un enllaç que li durà a la política de privacitat i les condicions d’ús. L’adreça web en què es troben les condicions d’ús i la política de privacitat es troben en la senyal vertical. L’Usuari abans de la seva primera operació, haurà d’haver accedit a elles a fi de conèixer-les i estar-ne d’acord.

   II.3.3. L’Usuari a l’acabament de l’estacionament, no haurà d’enviar cap altre missatge.

   II.3.4. El tiquet digital és la confirmació de l’operació que rebrà l’Usuari després d’iniciar l’operació.

   II.3.5. Els drets i deures del tiquet digital (sense paper) són iguals als que s’obtenen amb el disc horari, sent el comprovant l’SMS.

   II.3.6. L’Usuari del Servei només pot obtenir mitjançant l’enviament de l’SMS un tiquet digital vàlid per estacionar en l’ÀreaDUM. II.3.7. El cost de l’SMS és de quinze cèntims d’euro (0,15€, petició i resposta).

II.4. Condicions d’estacionament del Servei

   II.4.1. El temps d’estacionament es calcularà a partir de la recepció en B:SM de l’SMS enviat per l’Usuari.

   II.4.2. Un Usuari Mòbil només pot tenir una operació d’estacionament activa. No es permet que un mateix Usuari pugui tenir dues o més operacions d’estacionament simultànies, encara que sigui per vehicles o per places diferents.

   II.4.3. L’Usuari és el responsable últim de les condicions d’estacionament indicades en la seva petició d’estacionament: codi de zona, condicions horàries, temps màxim, etc.

   II.4.4. Qualsevol errada comesa per l’usuari en les condicions de l’operació d’estacionament que indiqui podrà donar lloc a les sancions establertes en la legislació vigent. El Tiquet digital equival a tots els efectes al disc horari en relació amb la possibilitat d’acreditar l’autorització per ocupar la plaça d’estacionament.

   II.4.5. El Tiquet digital no eximeix del compliment de les limitacions horàries de la plaça ocupada per l’Usuari del Servei. L’Ús de l’estacionament havent-hi vençut aquest temps previst o havent-hi excedit el temps màxim permès pot ser sancionat de manera equivalent al que succeeix amb el disc horari. No es permet la concatenació d’estacionaments dins d’un mateix codi de zona.

   II.4.6. B:SM pot rebutjar una petició d’estacionament per diferents motius que, en qualsevol cas, seran indicats a l’Usuari Mòbil. Com exemple, aquests poden ser per les condicions de l’estacionament per estar fóra de servei, etc.

   II.4.7. L’Usuari és responsable de verificar si la seva petició d’estacionament ha estat acceptada o rebutjada. En el cas de què la petició sigui rebutjada l’usuari rebrà un avís en el seu terminal. La confirmació de l’acceptació de la petició es visualitzarà perquè s’iniciarà en l’aplicació el còmput del temps d’estacionament.