La gestió

Saps què fem els vigilants de l'Àrea?

Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), a través de la Unitat Operativa d'AREA, gestiona i controla el funcionament de l'estacionament a la via pública. Amb un equip humà de 390 professionals i 3.300 parquímetres al servei de la ciutat, es regulen les places d'aparcament i es controlen les infraccions que contemplen les ordenances municipals (zones de distribució urbana de mercaderies, carril bus, carril multiusos, doble fila, pas de vianants, etc.).

Tot i que són funcions menys conegudes pels usuaris, a més de vetllar pel compliment de les regles d'utilització de l'estacionament, el personal de la Unitat Operativa d'Estacionament Regulat també facilita informació i orientació als ciutadans, residents i turistes; notifica les incidències detectades a la via pública i les fa arribar a l'ens gestor; ajuda, si cal, en les actuacions en cas d'accident, i s'encarrega de transmetre qualsevol incidència a la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, Bombers, ambulàncies, etc.

Aquest personal es nomena per Decret d'Alcaldia i està habilitat per a les seves actuacions, sempre sota la direcció jeràrquica de la Guàrdia Urbana.

Usuari fent servir el punt de control de l'àrea

Així mateix, aquesta unitat funciona amb un sistema tecnològic, dissenyat especialment per a B:SM, que permet una interconnexió en temps real de tots els agents, els sistemes i les aplicacions que intervenen en la regulació integral de l'estacionament a la via pública, com ara la Unitat de Grues i la Guàrdia Urbana.

Els vigilants de l'AREA tenen al seu abast al dispositiu de control tota la informació necessària per realitzar les seves funcions. Totes les comunicacions a l'AREA són en temps real, tant pel que fa als parquímetres, els dispositius de control i les peticions automàtiques de manteniment com a la sol·licitud de reparació d'una avaria per part del parquímetre. El temps real és una mostra més que a l'AREA sempre hem apostat per invertir en les últimes tecnologies i en la innovació per donar tots els avantatges possibles tant als usuaris com a tots els professionals que integren l'AREA. En resum, la tecnologia i la innovació ens permeten proporcionar un servei de qualitat a tots els nostres clients.

És per això que s’ha establert la Política de Qualitat amb un seguit de compromisos concrets amb els ciutadans que mesurem semestralment amb la voluntat de conèixer els nostres resultats i vetllar per la seva millora contínua. Únicament amb aquest elevat grau d'autocrítica podrem aprendre diàriament i explorar maneres noves d'operar en benefici dels clients i de Barcelona, la nostra ciutat.

com es gestiona l'area

Com estem organitzats a l'AREA? Cada tram, cada plaça de l'AREA del carrer, cada senyal vertical, cada senyal horitzontal, cada tarifa i horari estan configurats dins una aplicació informàtica que ens permet gestionar l'AREA. Tot té una raó de ser i s'analitza constantment el funcionament de les àrees regulades per adaptar-nos en cada moment a les noves realitats dins el marc de la nostra missió. Els nostres vigilants tenen un conjunt de zones de vigilància assignades de forma aleatòria. Així mateix, i per optimitzar el servei dels nostres vigilants, hi ha tot un sistema de rutes que es planifica i s'assigna de forma aleatòria a diferents vigilants. Tot de forma automàtica, seguint models i patrons predefinits i sense intervenció manual.