Què és l'AREA

L'AREA es va implementar a Barcelona el maig de 2005. És un sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada en què tot l'espai d'aparcament dins la zona de regulació es distribueix —d'acord amb unes prioritats— i regula a través d'unes normes i unes tarifes.

Aquest concepte integral de la regulació té l'efecte de dissuadir viatges que tenen com a destí l'àmbit de la zona regulada i reduir, així, les tensions sobre el trànsit. Com que la regulació es fa essencialment en horari diürn, aquest efecte dissuasori es produeix solament de dia, ja que no és necessari ni a les nits ni en dies festius.

L'Àrea es configura en diferents tipus de places: blaves, verdes, verdes exclusives per a residents, distribució urbana de mercaderies, motos, autocars i altres (reserves especials, etc).

Els objectius de l'AREA són:

Infografia que representa un cotxe i un monument històric de la ciutat de Barcelona

Frenar el volum i la congestió de trànsit a la zona central de la ciutat per trencar la tendència negativa històrica.

Infografia que representa unes peces de puzzle i edificis de la ciutat de Barcelona

Reduir la indisciplina d'aparcament al carrer (en doble fila, sobre la vorera, vehicles abandonats, etc...), que redueix l'eficàcia de la xarxa viària i afecta també els vianants i la seguretat en general.

Infografia d'una mà fent el símbol d'ok amb un cotxe

Fomentar un repartiment millor de l'espai d'aparcament al carrer per tal de maximitzar-ne la utilitat.

 
infografia d'un cotxe amb 4 fletxes laterals una a cada costat assenyalant els punts cardinals

Facilitar l'aparcament dels residents a les zones més deficitàries en què sigui possible.

Infografia d'un cotxe i un arbre

Millorar la qualitat mediambiental gràcies a la reducció de les emissions de fums i sorolls.

 

L'Ordenança Fiscal 3.12 i l'Ordenança Fiscal 3.1 , ambdues aprovades pel Plenari de l'Ajuntament de Barcelona, estableixen les normes d’ús i les tarifes dels diferents tipus de plaça o usos.