Condicions d'ús

Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (en endavant, “B:SM”), es el proveïdor del Servei apparkB per al pagament de l’estacionament a l’Àrea Verda de Barcelona (en endavant, el “Servei”).

Seguidament es descriuen les condicions que regulen el Servei de pagament amb Mòbil de l’Àrea Verda de Barcelona i que s’estructuren en els següents punts:

1) Accés al servei
2) Alta servei
3) Ús de l’Aplicació Mòbil. Estacionament
4) Preus i Tarifes
5) Condicions d’estacionament del Servei
6) Condicions d'anul·lació de denúncia de Tiquet digital
7) Condicions de pagament

1. Accés al servei
    1.1. El Servei és equivalent als parquímetres, basat en telèfons mòbils intel·ligents que disposin d’una connexió de dades a Internet i sistema GPS. Aquest Servei gratuït permet a l’Usuari realitzar el pagament de les tarifes d’estacionament del vehicle en les àrees habilitades de la ciutat de Barcelona només pel temps efectiu d’estacionament mitjançant el denominat Mètode Start & Stop i sense necessitat de desplaçar-se per pagar físicament als parquímetres i sense haver d’imprimir un tiquet en paper.

    1.2. Al tractar-se d’un sistema de pagament equivalent a l’actual, l’usuari del Servei pot optar per utilitzar el parquímetre o bé l’aplicació mòbil de l’Àrea en cada estacionament, les condicions de l’estacionament son les mateixes per ambdós casos.

    1.3. El Servei requereix l’ús de telèfons intel·ligents compatibles, la instal·lació de l’Aplicació Mòbil i d’accés a Internet (subjecte a les tarifes de connexió que pugui aplicar el seu proveïdor sobre les que B:SM no es responsabilitza de cap manera). L’ús adequat del Servei pot requerir l’obtenció d’actualitzacions de software, per la qual cosa B:SM pot requerir instal·lar i utilitzar sempre l’última versió de l’Aplicació Mòbil.

    1.4. Per poder accedir al Servei és imprescindible donar-se d’alta i obrir un compte del Servei. L’usuari haurà d’acceptar, de forma explícita, les condicions d’ús i la política de privacitat del Servei.

2. Alta servei
    2.1. Per donar-se d’alta al Servei com a Usuari Administrador, l’Usuari haurà de proporcionar totes les dades de contacte que es sol·licitin, incloent la identificació personal (NIF) o social (CIF), el nom complet i, si s’escau, la raó social, una adreça de correu electrònic pròpia i vàlida, una targeta bancària que es validarà a temps real, la matrícula d’un primer Vehicle Autoritzat i un número de telèfon mòbil.

    2.2. El propietari del compte pot triar entre dos tipus de registre: (i) compte Unipersonal, (ii) compte de Flota d’Empreses. El Compte Unipersonal permet fer el pagament d’estacionaments amb un únic vehicle alhora. El Compte de Flota d’Empreses permet que diversos usuaris alhora puguin pagar estacionaments amb càrrec a un mateix Compte. No obstant, cada usuari només podrà fer l’estacionament d’un vehicle alhora.

    2.3. Per donar-se d’alta del Servei l’usuari Administrador haurà d’omplir correctament el formulari, l’Usuari Administrador haurà d’activar el seu Compte Unipersonal o de Flota d’Empresa mitjançant l’accés a la pàgina de confirmació que apareixerà enllaçada al correu electrònic que B:SM li enviarà a l’adreça de correu electrònic registrada durant el procediment d’alta. Si l’Usuari Administrador no accedeix a aquest enllaç, el seu Compte Unipersonal o de Flota d’Empresa no s’activarà, ja que no es podrà verificar l’adreça electrònica proporcionada i aquesta serà considerarà com a incorrecta.

    2.4. L’Usuari Administrador d’un Compte de Flota d’Empresa és el responsable d’introduir l’adreça de correu electrònic i de modificar o eliminar les dades identificatives (nom o àlies), i les restriccions (vehicles, condicions d’estacionament, etc.) dels Usuaris Mòbils que podran pagar estacionaments amb càrrec a un mateix Compte de Flota d’Empresa.

    2.5. L’Usuari Administrador del Compte de Flota d’Empresa podrà fer ús de la zona usuari al Lloc Web per crear Usuaris Mòbils addicionals al seu Compte de Flota d’Empresa, subjecte al procediment que es preveu a continuació.

    2.6. L’Usuari Administrador facilitarà a BSM el correu electrònic dels potencials usuaris i BSM enviarà als potencials usuaris un enllaç mitjançant el qual l’usuari haurà de donar-se d’alta del servei facilitant els seu NIF, contrasenya i acceptant les condicions d’ús del servei i la política de privacitat.

3. Ús de l’Aplicació Mòbil. Estacionament.
     3.1. Per utilitzar el Servei, els Usuaris del Sistema hauran de descarregar i configurar l’Aplicació Mòbil i iniciar sessió amb les seves Dades d’Accés de l’Aplicació Mòbil, vàlid i actiu d’un compte vigent.

    3.2. L’Usuari podrà configurar la recepció de notificacions i avisos relacionats amb l’estacionament en curs mitjançant l’Aplicació Mòbil.

    3.3. Aquests avisos, tot i estar configurats, poden no ser rebuts pels Usuaris Mòbils per causes no imputables a B:SM (com ara, per falta de connectivitat, de suficient bateria).

    3.4. L’Usuari del Servei pot obtenir un tiquet digital mitjançant l’aplicació mòbil de l’Àrea, prèvia descarrega i configuració de la pròpia aplicació en un telèfon intel·ligent compatible.

    3.5. Els drets i deures del tiquet digital (sense paper) són iguals als que s’obtenen en el parquímetre, essent el comprovant l’ start/stop. No obstant, Barcelona de Serveis Municipals es reserva la possibilitat de sol·licitar en el futur una identificació visible en el vehicle, en aquest cas l’usuari es compromet a obtenir aquest distintiu i posar-lo en el lloc que s’indicarà a l’efecte.

    3.6. L’Usuari del Servei només pot obtenir i pagar tiquets digitals vàlids per estacionar en places blaves o en places verdes com a forans (no residents), així com altres places d’estacionament regulat que hi pugui haver a la ciutat. No obstant, Barcelona de Serveis Municipals es reserva l’opció ampliar l’àmbit d’aplicació del tiquet d’estacionament digital i/o del permís d’estacionament digital accessibles mitjançant l’aplicació mòbil de l’Àrea, en aquest cas BSM notificarà als usuaris el nou àmbit d’aplicació.

    3.7. El localitzador GPS del dispositiu ha d’estar activat en les operacions de Star/Stop.

4. Preus i Tarifes
    4.1. La descàrrega, registre,ús i manteniment de l’Aplicació Mòbil és totalment gratuïta i es pot fer a través dels mercats oficials d’aplicacions mòbil pels sistemes operatius de telèfons intel·ligents compatibles amb el servei apparkB. B:SM es reserva la possibilitat, prèvia notificació, de modificar aquestes condicions econòmiques en qualsevol moment.

    4.2. L’Usuari Administrador satisfarà el preu de l’estacionament segons les tarifes vigents regulades en les ordenances de l’Ajuntament de Barcelona per a cada zona de l’Àrea, en funció del temps d’ús efectiu de la plaça.

5. Condicions d’estacionament del Servei
    5.1. Per fer iniciar l’ús del servei, l’usuari s’haurà de situar al costat del vehicle i sol·licitar l’inici de l’estacionament. Al moment d’iniciar el servei d’estacionament l’aplicació farà ús del localitzador GPS, si aquest està desactivat l’usuari no podrà iniciar l’operació. Després haurà d’indicar el vehicle i el tipus de plaça.

    5.2. El temps d’estacionament es calcularà amb el mode start/stop, de manera que l’Usuari haurà d’indicar tant el moment d’arribada, com el moment de sortida de la plaça d’estacionament mitjançant l’aplicació mòbil de l’Àrea. Per tant en el moment de l’operació stop, també, haurà de tenir activat el localitzador GPS.

    5.3. Un Usuari Mòbil només pot tenir una operació d’estacionament simultània. No es permet que un mateix Usuari pugui tenir dues operacions d’estacionament simultànies, encara que sigui per vehicles o places diferents.

    5.4. Tot i que l’aplicació mòbil de l’Àrea facilitarà i assistirà l’Usuari en la selecció de les condicions d’estacionament del tram, l’usuari és el responsable últim de les condicions d’estacionament indicades la seva petició d’estacionament: tipus de zona, condicions horàries, temps màxim, etc.

    5.5. Qualsevol error comés per l’usuari en les condicions de l’operació d’estacionament que indiquin podrà donar lloc a les sancions establertes en  la legislació vigent. El Tiquet digital equival a tots els efectes a l’emissió d’un tiquet físic en relació amb la possibilitat d’acreditar l’autorització per ocupar la plaça d’estacionament.

    5.6. El Tiquet digital no eximeix del compliment de les limitacions horàries de la plaça ocupada per l’Usuari del Servei. L’ús de l’estacionament havent vençut aquest temps previst o havent excedit el temps màxim permès poden ser sancionats de manera equivalent al que succeeix amb els tiquets obtinguts als parquímetres.

    5.7. BSM pot rebutjar una petició d’estacionament per diverses raons que, en qualsevol cas, seran indicades a l’Usuari Mòbil. A títol d’exemple,  poden ser per restriccions del compte, per condicions d’estacionament, per condicions de pagament, per fora de servei.

    5.8. L’acceptació de la petició d’estacionament estarà subjecte a la pre autorització bancària. per un import equivalent al temps màxim de la utilització de la plaça sol·licitada en relació a la tarifa i límit horari, corresponent En cas contrari, la petició d’estacionament serà denegada i s’informarà a l’usuari.

    5.9. L’Usuari és responsable de verificar si la seva petició d’estacionament ha estat acceptada o rebutjada. En el cas que la petició sigui rebutjada l’usuari rebrà un avís el seu terminal. La confirmació de l’acceptació de la petició es visualitzarà perquè s’iniciarà en l’aplicació el còmput del temps d’estacionament.

    5.10. La impossibilitat de veure informació o rebre avisos sobre el Tiquet digital en curs en l’aplicació mòbil, no eximeix de les obligacions envers la plaça d’estacionament regulat. Això inclou qualsevol causa o incidència tècnica aliena a Barcelona de Serveis Municipals, adduïble al propi dispositiu mòbil (estat, configuració, bateria, funcionament incorrecte del dispositiu, etc.) o bé als canals o operadors de telecomunicació.

    5.11. En el mode start/stop, per aturar el temps de l’estacionament en curs, l’Usuari s’ha de situar al costat de la plaça on hi té el vehicle i amb l’aplicació mòbil de l’Àrea ha d’enviar una petició de fi d’estacionament de l’operació en curs.

    5.12. L’Usuari és totalment responsable de mantenir en bon estat i amb bateria suficient el seu propi telèfon mòbil per garantir que podrà finalitzar els tiquets d’estacionament que ell mateix ha iniciat en mode start/stop. Si malgrat tot això succeís, l’usuari podria utilitzar qualsevol altre dispositiu mòbil compatible, descarregar l’aplicació mòbil de l’Àrea, iniciar la sessió i posteriorment indicar la fi de l’estacionament de l’operació en curs.

    5.13. BSM no es farà responsable del temps d’estacionament addicional que l’usuari hagi hagut de pagar pel fet de no poder notificar la fi d’un estacionament obert en mode start/stop per causes alienes al propi Servei. Entre d’altres, totes aquelles relacionades amb el propi dispositiu (sense bateria, avaria, etc.) o amb el canal de comunicació Internet (sense xarxa mòbil, sense xarxa WiFi, etc.).

    5.14. Si l’Usuari no notifiques la fi d’un tiquet d’estacionament obert en mode start/stop, aquest es tancarà automàticament un cop superat el temps màxim permès i es cobrarà el corresponent import al Compte Unipersonal o de Flota d’Empresa al que pertany l’Usuari.

    5.15. L’usuari rebrà un Tiquet en el seu mòbil en el qual s’indicarà l’hora d’inici, l’hora de finalització, la tarifa i l’horari de regulació de l’estacionament.

    5.16. L’ús indegut, incorrecte o inapropiat de l’aplicació de pagament per mòbil o el falsejament de les dades podrà donar lloc a un bloqueig provisional de la utilització de l’aplicació.

    5.17. En cas de pèrdua o robatori del telèfon mòbil, l’Usuari Administrador del Compte haurà de notificar-ho al seu operador de telefonia i podrà realitzar l’operació des d’un altre terminal.

6. Condicions d'anul·lació de denúncia de Tiquet digital
B:SM ofereix a l’Usuari del Servei, en cas de que aquest es trobés una denúncia al seu vehicle i considerés que es compleixen les condiciones i els terminis legalment vigents per poder anul·lar-la, un sistema per pagar l’anul·lació de la denuncia dels seus Tiquets digitals a través de l’Aplicació Mòbil.


     6.1. Un Usuari Administrador podrà configurar si un Usuari Mòbil del seu compte pot o no anular denúncies amb càrrec al compte en qüestió.

     6.2. L’Aplicació Mòbil no permet anul·lar denuncies relacionades amb tiquets físics o vehicles que no han sigut estacionats mitjançant el servei ApparkB i que, per tant, no disposen de Tiquet digital.

     6.3. Addicionalment, i en qualsevol circumstància, l’Usuari del Servei també podrà dirigir-se a un parquímetre per pagar i anul·lar una denuncia relacionada amb un estacionament realitzat mitjançant el Servei.

     6.4. D’acord amb la legislació vigent, la persona denunciada serà el titular del vehicle i no pas l’Usuari del Servei que hagués estacionat el vehicle utilitzant l’Aplicació.

7. Condicions de pagament
     7.1.
L’Usuari Administrador haurà de realitzar els pagaments del Servei mitjançant la Targeta Bancària Enregistrada. L’Usuari Administrador haurà de pagar tots els períodes de d’estacionaments activats mitjançant Sistema Start & Stop. Després de rebre una Petició d’Estacionament, B:SM realitzarà càrrecs en la seva Targeta Bancària Enregistrada.

     7.2. El Servei només admet una única targeta de pagament per Compte Unipersonal o de Flota d’Empresa, propietat d’una certa persona física (particulars o autònoms) o jurídica (societats, associacions...).

     7.3. En el procés d’alta del Servei, per enregistrar la targeta de pagament associada al compte, es seguirà un procediment segur que permeti identificar-la (número, nom, venciment, etc.)

     7.4. L’Usuari Administrador podrà modificar la targeta de pagament de Compte realitzant un procés de compra per Internet equivalent al realitzat durant el procés de registre i es podrà fer a través del Lloc Web de l’Àrea.

     7.5. La modificació de la targeta associada al Compte requereix que no hi hagi operacions d’estacionament obertes o pendents de cobrar.

     7.6. El Propietari del Compte s’obliga a donar informació fidedigne i a notificar qualsevol canvi en les dades de pagament, personals o de contacte del seu Compte.

     7.7. L’Usuari Administrador podrà consultar informació detallada de tots els estacionaments pagats amb el seu propi Compte i també la facturació dels estacionaments i dels possibles serveis de l’Àrea seleccionant diversos criteris de selecció i ordenació: períodes, vehicles, mòbils.

     7.8. En cas de pèrdua o robatori de la targeta bancària, el seu propietari haurà de notificar amb immediatesa la baixa de la targeta a la seva entitat bancària, fet que evitarà que la passarel·la de pagament del Servei pugui realitzar nous càrrecs a la targeta que ha estat perduda o robada.