Delimitació de Zones

L’AREA es divideix en 27 zones de residents.

En algunes zones de l’AREA també podem trobar el que s’anomena “solapament” entre dues i/o tres zones de residents, on es permet estacionar en alguns carrers corresponents a la zona contigua.

Zona 7 Zona 13 Zona 19 Zona 25Zona 8 Zona 14 Zona 20 Zona VH Zona 9 Zona 15 Zona 21 Zona Zu Zona 10 Zona 16 Zona 22Zona 11 Zona 17 Zona 23Zona 12 Zona 18 Zona 24