Delimitació de Zones

L’AREA es divideix en 26 zones de residents.

En algunes zones de l’AREA també podem trobar el que s’anomena “solapament” entre dues i/o tres zones de residents, on es permet estacionar en alguns carrers corresponents a la zona contigua.

    Zona 7 Zona 12 Zona 17 Zona 22Zona 8 Zona 13 Zona 18 Zona 23Zona 9 Zona 14 Zona 19 Zona 24Zona 10 Zona 15 Zona 20 Zona VHZona 11 Zona 16 Zona 21 Zona Zu